Tomasz Banyś artykuł w czasopiśmie Nowoczesna Myśl Narodowa pt Dziejowa Szansa Chiny noc miasto

Nowe rozdanie

Spojrzenie geostrategiczne na wydarzenia ostatnich dekad pokazało wagę wydarzeń z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Byliśmy wówczas świadkami kilku istotnych wydarzeń, którym towarzyszyła wytężona działalność wywiadowcza, przede wszystkim służb SZAP1. Służby te próbowały sfinalizować wielkie przedsięwzięcia, które okazały się dla Waszyngtonu zarówno udane, jak i nieudane. Do udanych należą:

  • doprowadzenie do rozpadu Związku Radzieckiego i bloku krajów demokracji ludowej w latach 1989-91,
  • rozpoczęcie w czerwcu 1989 procesu grabieży polskiego majątku narodowego, który dwa pokolenia Polek i Polaków wypracowywały odbudowując z poświęceniem Polskę ze zniszczeń II wojny światowej.

Klęską Jankesów zakończyła się:

  • (na szczęście nieudana) prowokacja wymierzona w Chińską Republikę Ludową, inscenizowana przez służby SZAP od kwietnia do czerwca 1989 roku na Placu Niebiańskiego Spokoju (chiń. Tiān’ānmén).

Nie należy też zapominać o przedsięwzięciach, w których swoją nonszalancją Jankesi sami stworzyli sobie wroga. Za przykład niech posłuży:

  • pomoc w odbudowie zachodnioniemieckiej gospodarki oraz przyzwolenie na włączenie w granice RFN2 ziem całej NRD3; był to niemiecki sukces, uzmysławia nam on, że największym i przez to faktycznym zwycięzcą zimnej wojny okazały się Niemcy, które w następstwie wydarzeń październikowych roku 1990 stały się największym kontestatorem polityki Stanów Zjednoczonych w Europie.

Trzydzieści lat później obserwujemy znaczące zmiany na poziomie strategicznym, które są konsekwencją tamtych wydarzeń. I tak np. Polskę okradają zachodnie korporacje, a kapitał wypracowany w naszym kraju jest wyprowadzany poza granice naszego państwa – jest to więc system neokolonialny. Akumulowanie kapitału wszelkiego rodzaju w miejscu jego wytwarzania przyczynia się do wzrostu dobrobytu społeczności, która ów kapitał wytwarza (począwszy od inwestycji w przemysł i infrastrukturę, a na poprawie dostępu do usług medycznych, miejsc rekreacji i zaspokajania potrzeb wyższego rzędu skończywszy). Anglosasi oddziałujący na polski system sterowania społecznego odpowiadają za pauperyzację, barbaryzację oraz regres intelektualny polskiego społeczeństwa. Z punktu widzenia cybernetycznej analizy procesów sterowania międzynarodowego regres Polski przejawia się w tym, że jej udziały sterownicze (SPOL) spadły z poziomu 2,0% do wartości 1,3%.

Całkiem odmiennie wyglądała sytuacja w Chińskiej Republice Ludowej. Po udanej obronie przed imperializmem anglosaskim w roku 1989 naród rozbudowywał swoją potęgę gospodarczą oraz uniezależniał się od wpływów czynnika anglosaskiego. W roku 1997, po ponad 150 latach udało się Chinom odzyskać Hongkong (chiń. Xiānggǎng), który od 1842 roku pozostawał pod zaborem angielskim4. W roku 2014 udziały sterownicze Państwa Środka (SChRL) przekroczyły analogiczne udziały SZAP (SChRL = 17,0%). Tym samym Chiny stały się wówczas (z cybernetycznego punktu widzenia) najsilniejszym systemem na świecie. Zmiany w globalnym układzie sił (dla wybranych systematów) obrazuje wykres 1.

Dalszy wzrost chińskich oraz spadek amerykańskich udziałów sterowniczych doprowadzi (najprawdopodobniej w okolicach roku 2024/2025) do pomniejszenia znaczenia Stanów Zjednoczonych (zredukowania ich statusu do rangi mocarstwa regionalnego) oraz do utraty przez nie wpływu na politykę w skali globalnej. Dla Polski jest to niepowtarzalna i pierwsza od ponad 250 lat szansa na uniezależnienie się od anglosaskich wpływów ideologicznych i na odbudowę – wzorem chińskim – etyki w życiu politycznym i społecznym narodu polskiego. Współpraca gospodarczo-kulturowa z Chinami, tym razem w ramach wielkiej infrastrukturalnej inicjatywy Jednego Pasa i jednej Drogi – z dala od nacisków zachodnich neoliberałów dyktujących nam, jak mamy żyć – to szczególna szansa dla młodego pokolenia Polek i Polaków, którą mogą wykorzystać nie tylko we własnych celach biznesowych, lecz także do stworzenia suwerenności ekonomiczno-gospodarczej Polski.

1 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

2 Republika Federalna Niemiec

3 Niemiecka Republika Demokratyczna

4 Tym mianem autor określa Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Anglią jako faktycznym elementem sterującym.


Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Liczymy na wsparcie informacyjne: Państwa komentarze i polemikę z naszymi tekstami oraz nadsyłanie własnych artykułów. Można również wpierać nas materialnie.

Dane do przelewów:

Instytut Badawczy Pro Vita BonaBGŻ BNP PARIBAS, Warszawa

Nr konta: 79160014621841495000000001 

Dane do przelewów zagranicznych:

PL79160014621841495000000001

SWIFT: PPABPLPK

4 komentarze

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *