18-22_TBa

Cybernetyczny wzorzec cywilizacyjny

Cywilizacja a Kultura

Zgodnie z naukowym podejściem do problematyki definiowania i unikania nieporozumień w zrozumieniu tematu – tak podkreślanym przez PSC1, najważniejsze jest to, aby przede wszystkim zrozumieć istotę zjawiska, które zostanie nazwane w tym tekście przez autora słowami: cywilizacjawzorzec cywilizacyjny. Ważne jest też, aby owe słowa, przez cały czas lektury tego artykułu, analizować jedynie przez pryzmat definicji, jakie zostaną tym słowom przypisane.
W niniejszym artykule rozważania nad tematyką cywilizacji zostały oparte na dorobku naukowym Feliksa Konecznego, uzupełnionym o odkrycia Henryka Piętki, Leona Petrażyckiego i Józefa Kosseckiego, gdzie cywilizacja definiowana jest jako metoda ustroju życia zbiorowegowzorzec cywilizacyjny rozumiany jest jako dwuwymiarowa macierz zbudowana na elementach przedstawiających wzajemne relacje w ramach kategorii prawdy i dobra.
O czym jednak mowa? Cóż to za kategorie?
Otóż najznamienitszy nowożytny badacz zagadnień cywilizacyjnych – Feliks Koneczny, na kanwie swoich badań empirycznych wyodrębnił pięć kategorii bytu (tzw. Quincunx – rysunek 1.), które udało mu się odnaleźć w każdej z badanych przez siebie zbiorowości społecznych – nazwanych później cywilizacjami.
Były to odpowiednio:
Prawda,
Dobro,
Piękno,
Zdrowie,
Dobrobyt.
Dobro i Prawda są kategoriami niematerialnymi, związanymi ze sferą duchową (abstrakcyjną), Zdrowie i Dobrobyt zaś kategoriami materialnymi. Z kolei Piękno należy do pogranicza tych dwóch kategorii. Trzy z nich: Prawda, Dobro i Piękno, zaliczane są także do tzw. Triady Platońskiej (rysunek 1.), czyli greckiego kanonu etycznego.

Rys. 1

Jak jednak od badań empirycznych można przejść do wzorca cywilizacyjnego?

Cybernetyczny wzorzec cywilizacyjny

Przypomnijmy, że wzorzec jest pewnym niezmiennym prawidłem – tak jak niezmienny jest wzór na pole prostokąta, gdzie zawsze jest ono iloczynem długości jego prostopadłych boków. Cybernetyka to z kolei nauka o sterowaniu, czyli o wywieraniu celowego wpływu na określone zjawiska. Cybernetyka zdefiniowała więc swój wzorzec cywilizacyjny w oparciu o dwie niematerialne (abstrakcyjne) kategorie bytu powyższego Quincunxa – prawdę i dobro, ponieważ to one właśnie są kluczowe w procesie sterowania (rysunek 1.). Są one kluczowe, ponieważ każdy proces podejmowania decyzji musi zostać poprzedzony rozpoznaniem sytuacji, a przewidywane skutki społeczne uwzględniać zależności prawno-etyczne. W tym ujęciu każdą z tych kategorii (prawdy lub dobra) charakteryzują dwa rodzaje norm społecznych2. I tak procesy rozpoznania rzeczywistości (kategoria prawdy) mogą być oparte na normach poznawczych (za prawdziwe uznawane jest to, co jest zgodne z rzeczywistością obiektywną, materialną) lub normach ideologicznych (za prawdziwe przyjmowane jest to, co jest zgodne z wyznawaną przez oceniającego ideologią). Procesy decyzyjne (kategoria dobra) skupiają się na relacjach norm prawnych do etycznych, czyli norm roszczeniowych do bezroszczeniowych (rysunek 2.).

Rys. 2

Każda z takich par: normy poznawcze-ideologiczne oraz normy prawne-etyczne może występować w siedmiu i tylko siedmiu wariantach, przedstawionych (dla wzajemnej relacji norm prawnych i etycznych) w postaci zbiorów na rysunku 3.
Podobnie można rozpisać zależność norm z kategorii prawdy – a więc norm poznawczych i ideologicznych. I to właśnie te siedem wariantów (formalnie jest jeszcze wariant ósmy, gdzie nie występują żadne z norm, czyli zbiór pusty. Wtedy jednak nie mielibyśmy do czynienia z procesem sterowania, więc jest on pomijany) stanowi kompletny wzorzec (nie model!3) matrycy cywilizacyjnej. Siedem możliwych relacji w obrębie każdej kategorii daje dwuwymiarową matrycę 7×7, czyli 49 możliwych do zaistnienia cywilizacji, a bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, jeśli przebadalibyśmy jakąkolwiek cywilizację wymarłą, obecną lub przyszłą, to zawsze będzie można umiejscowić ją na jednym z 49 pól owej macierzy. Jest to więc wzorzec uniwersalny, tak jak uniwersalny jest wzór Pitagorasa czy wspomniany już wzór na pole prostokąta.

Rys. 3

W obrębie każdej z tak rozumianych cywilizacji, definiowanej jako metoda ustroju życia zbiorowego, istnieją jeszcze osobne kultury, będące duchowym aspektem życia społecznego. Tak więc kultura jest podzbiorem w stosunku do cywilizacji. Wynika stąd, że każda cywilizacja może dzielić się na wiele kultur, czego przykładem dla np. cywilizacji chińskiej jest poniższa grafika (rysunek 4.).

Rys. 4

Współcześnie istniejące cywilizacje i ich kategoryzacja w ramach cybernetycznego wzorca cywilizacyjnego

W ramach cybernetycznego wzorca cywilizacyjnego Józef Kossecki dokonał częściowego sklasyfikowania cywilizacji wymienionych przez Feliksa Konecznego jako wciąż istniejące. Są to odpowiednio cywilizacje: chińska (rysunek 5.), łacińska (rysunek 6.), bizantyńska (rysunek 7.), arabska (rysunek 8.), turańska (rysunek 9.), tybetańska (rysunek 10.), żydowska (rysunek 11.), bramińska (rysunek 12.).

Rys. 5
Rys. 6
Rys. 7
Rys. 8
Rys. 9
Rys. 10
Rys. 11
Rys. 12

Wszystkie te cywilizacje naniesione na macierz cybernetycznego wzorca cywilizacyjnego prezentuje grafika na rysunku 13., ale scharakteryzujemy krótko jedynie cztery z nich, jako najistotniejsze dla Polski:
łacińską,
turańską
żydowską
oraz dla świata:
chińską.

Rys. 13

W każdym procesie sterowania udział biorą: obiekt sterujący (zarządzający społeczeństwem, który może działać w interesie tego społeczeństwa4 lub wręcz odwrotnie – niszczyć je) oraz obiekt sterowany (społeczeństwo). Władza zatem przy rządzeniu może posługiwać się normami społecznymi cywilizacji zgodnej z tą, która jest najbliższa społeczeństwu lub odmienną od tej naturalnej dla danej społeczności, co musi prowadzić do konfliktów wewnętrznych.
W cywilizacji łacińskiej (rysunek 6.) normy ideologiczne zawierają się w normach poznawczych, a normy etyczne dominują nad prawnymi. W praktyce oznacza to, że w ramach kategorii prawdy tylko część poznawanych elementów świata jest kodyfikowana w postaci ideologii, ale co ważne, ideologia nie może być sprzeczna z rzeczywistością. Zaś w kategorii dobra, postawy etyczne (bezroszczeniowe) są wyznacznikiem życia społecznego, a kodyfikacja prawna (formalna) jest potrzebna tylko po to, aby regulować najważniejsze zachowania wynikające z etyki (czy to osobistej, czy społecznej). Społeczeństwo w takiej cywilizacji ma daleko posuniętą autonomię w działaniu, ale też musi charakteryzować się chęcią zdobywania wiedzy i wysokimi standardami moralnymi. Gdy tego zabraknie, szybko dochodzi do degeneracji i rozpadu społeczeństwa.
Cywilizacja turańska (rysunek 9.) charakteryzuje się brakiem jakiejkolwiek etyki i norm poznawczych w życiu społecznym. Wszystkie decyzje podejmowane przez aparat rządzący są oparte na zarządzeniach, które są podporządkowane woli wodza – jest to właściwie rodzaj dyktatu wodza. Również prawda jest zarezerwowana jedynie dla wyobrażeń wodza, który decyduje o tym, co ma być uznawane za prawdziwe. Społeczeństwo dobrze czujące się w takiej cywilizacji, to osoby kierujące się podstawowymi instynktami witalnymi, takimi jak walka o przetrwanie, o zaspokojenie własnych przyjemności, czy o pozycję w stadzie. Społeczeństwo takie wiernie wykonuje polecenia wodza i jest przyzwyczajone do karności, oraz do obozowego i awanturniczego trybu życia. Preferuje zagarnianie cudzej własności i nie potrafi tworzyć dobrobytu opartego na pracy własnych rąk. Nauka w społeczeństwie turańskim jest w praktyce ograniczona do rozwoju technologii wojskowych.
Kolejna z grupy powyższych cywilizacji – cywilizacja żydowska, to jedna z dwóch istniejących współcześnie cywilizacji sakralnych (drugą z nich jest cywilizacja bramińska, wywodząca się z Indii). W cywilizacjach sakralnych, normy etyczne i prawne są ze sobą tożsame. Oznacza to, że prawo reguluje wszystkie aspekty życia etycznego i że nie ma takich aspektów etyki społecznej, która nie podlegałaby przepisom prawa. W praktyce władza -wywodząca się z uprzywilejowanej grupy i wtajemniczona w arkana interpretacji „świętych” ksiąg, wykorzystuje te księgi do organizacji życia społecznego. W przypadku kultury chazarskiej w cywilizacji żydowskiej, księgą tą jest Talmud. Społeczeństwo, dla którego ta forma cywilizacji jest idealna, to społeczeństwo, które w pełni i dobrowolnie podporządkowuje się zarządzeniom „świętej” księgi i z pełnym przekonaniem wypełnia jej zapisy. W kategorii prawdy cywilizacja żydowska cechuje się rozbudowaną ideologią i przyjmowaniem tylko tych faktów rzeczywistości materialnej – także faktów historycznych, które nie podważają ideologii zawartej w „świętej” księdze. W przypadku kultury chazarskiej, cywilizacji żydowskiej jest to mit narodu wybranego i wynikającego z niego prawo do panowania nad tzw. gojami5. Dlatego decydenci państwa Izrael przemilczają np. działalność takich osób jak dr Rezso Izrael Rudolf Kastner, który był współodpowiedzialny za wysłanie do obozu w Auschwitz-Birkenau ponad 600 000 węgierskich Żydów6, ponieważ mogłoby to zaszkodzić wizerunkowi nieprzekupnego i moralnie nienagannego narodu żydowskiego.
Ostatnią z wymienionych i najistotniejszą dla zrozumienia geostrategicznych zmian zachodzących na polach światowej szachownicy jest cywilizacja chińska. Jest to jednocześnie cywilizacja najtrudniejsza do zrozumienia dla przeciętnego Europejczyka, ponieważ stosunek prawa do etyki jest tutaj niejednoznaczny. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy jest jednak banalnie proste. Występuje tutaj bowiem rozdzielność norm prawnych – zarezerwowanych dla domeny publicznej, od norm etycznych – obecnych jedynie w życiu prywatnym. Osoby wychowane i należące do tego kręgu cywilizacyjnego uznają za naturalne to, że w sferze życia prywatnego (dokładniej rodzinnego) mają pełną swobodę decyzji (stąd polityka jednego dziecka, na terenach wiejskich, oddalonych od centrów prawodawstwa, nie była przestrzegana). Natomiast sfera publiczna jest w ramach cywilizacji chińskiej zarezerwowana dla cesarza i urzędników państwowych, którzy w oparciu o ideologię i moralność konfucjańską tak powinni zarządzać państwem, aby płynęły z tego korzyści dla każdego członka społeczności7. A ponieważ jest to prawidłowość, która narodziła się parę tysięcy lat temu, tak więc i obecnie sprawdza się doskonale w tamtej społeczności. Konfucjanizm jest w cywilizacji chińskiej również źródłem ideologii, której podporządkowane jest poznanie. W przeciwieństwie jednak do cywilizacji sakralnych nie jest ona nastawiona na władanie ludźmi gorszej kategorii, lecz na wprowadzanie harmonii w przestrzeni międzynarodowej i na ustabilizowaniu Państwa Środka, które będzie centrum światowego życia kulturowego. W przestrzeni międzynarodowej takie podejście doprowadzi do uwolnienia świata od anglosaskiego jedynowładztwa i kumulacji siły sojuszów wojskowych w jednym ręku. Będzie to świat, w którym kluczową rolę będą odgrywały bezpośrednie stosunki pomiędzy poszczególnymi, zainteresowanymi państwami, posługującymi się w handlu swoimi narodowymi walutami i zawierającymi indywidualne, dwustronne traktaty. Jest to koncepcja odczytywana jako wroga wobec imperializmu NWO, ale patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń na świecie8 – konsekwentnie realizowana. Dlatego Chiny będą tą siłą, która ostatecznie przyczyni się do ucięcia łba dolarowej hydrze, przetnie spiralę inflacji i da szansę wielu państwom świata na budowę własnego dobrobytu. Wszystko oczywiście bez dyktowania komukolwiek własnej woli, ponieważ w przeciwieństwie do SZAP9, Chińczycy nikomu nie narzucają swojej ideologii, co daje także i Polsce szansę na odbudowę własnego homeostatu i narodu oraz zapewnienie mu dobrobytu.

Walka cywilizacyjna na Ziemiach Polskich w XXI wieku

W kontekście postępującej, kolejnej fali zasiedlania Ziem Polskich obywatelami Ukrainy10, warto wspomnieć o konflikcie cywilizacyjnym, jaki będzie musiał wystąpić pomiędzy obywatelami tego wieloetnicznego tworu, jakim stał się UkroPolin11 (choć pod względem formalnym i biurokratycznym nazwa tego państwa to wciąż III RP). Społecznościami tymi są:
– Polacy – mogący mieć świadomość kulturową i misję cywilizacyjną narodu12 polskiego; dostrzegający, że obecnie nie posiadają własnego – czyli działającego w ich interesie państwa,
– Poliniacy – spacyfikowana część narodowości polskiej, czyli żywo przypominającej talmudycznych bezmyślnych gojów13 (o motywacjach witalnych), bezwzględnie posłuszni woli rządzących i według turańskiej karności wykonujący nawet najbardziej absurdalne polecenia władz,
– Ukraińcy – narodowość14 hołdująca kulturze rusińskiej/ukraińskiej15 cywilizacji turańskiej oraz kulturze chazarskiej/banderowskiej cywilizacji żydowskiej (szacunkowo mowa tu już o ok. 12% ogółu społeczeństwa UkroPolin).
Polacy – dla których cywilizacja łacińska jest właściwą im metodą ustroju życia zbiorowego, w swoim dochodzeniu do prawdy kierują się tym, aby postrzegana przez nich rzeczywistość była jak najbardziej zgodna z rzeczywistością obiektywną (materialną). Wszelkie próby narzucenia Polakom przez władzę i media fałszywego obrazu rzeczywistości, Ci pierwsi oprotestowują, ponieważ uznają to za naruszenie podstaw swojej cywilizacji. Niestety, system sterowania społecznego w UkroPolin, podobnie jak na Ukrainie, jest obecnie bardzo podobny do tego, który dominował w nazistowskiej III Rzeszy. Władza próbuje sterować społeczeństwem za pomocą elementów cywilizacji: cywilizacji turańskiej – poprzez szereg ustaw anty-COVID-19 i antyrosyjskich, połączonych z nawoływaniem do przemocy wobec Rosjan lub Białorusinów; oraz cywilizacji żydowskiej – szerząc idee banderowskie, negujące Rzeź Wołyńską i usprawiedliwiające zbrodnie popełniane przez ugrupowania nazistowskie takie jak Batalion Azow kwestią wyższej konieczności (w myśl zasady cel uświęca środki, która to dewiza jest sprzeczna z kulturą polską cywilizacji łacińskiej i moralnością chrześcijańską).
Taki wzorzec sprawowania władzy został przetestowany w praktyce już podczas operacji COVID-19. Doświadczenie zapoczątkowane 13 marca 2020 roku potwierdziło skuteczność nadwiślańskiej propagandy i pokazało karność tubylczego ludu Poliniaków wobec reżimu NWO. Kuriozalne przepisy, ogłaszane na tzw. czwartkowych konferencjach (zamiast być wprowadzanymi w ramach ustaw zgodnych z konstytucją) udowodniły, że Poliniacy podporządkują się każdej decyzji rządzących. Te same metody doskonale sprawdziły się też po 24 lutego 2022 roku, w realiach konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Skandowanie szowinistycznych ukraińskich haseł i śpiewanie pieśni UPA zostało owacyjnie przyjęte przez Poliniaków, a nienawiść na tle narodowościowym wobec Rosjan stała się dla nich elementem medialnego lansu. Z kolei osoby publiczne, które nie podążają za tłumem, są potępiane na zasadzie rytualnej nieczystości, czego przykładem był chociażby „wizerunkowy lincz” na siatkarce Malwinie Smarzek-Godek16, czy fala hejtu wylewająca się na piłkarza Macieja Rybusa17, który w obawie o bezpieczeństwo rodziny (jego żona jest Rosjanką) zdecydował się nie podpisywać kontraktu z klubami grającymi nad Wisłą (zwłaszcza, że 21 czerwca pojawiły się propozycje utworzenia wspólnych polińsko-ukraińskich rozgrywek ligowych18).
Są też inne zajścia, o wiele groźniejsze dla narodu polskiego, takie jak to z 9 maja 2022 roku19, gdzie w Warszawie poliniacko-ukraińska tłuszcza dopuściła się napaści na członka „corpo diplomático” Federacji Rosyjskiej, Ambasadora Siergieja Andriejewa. Największe niebezpieczeństwo tej sytuacji nie polega jednak na tym, że ów chamski wybryk może skutkować zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rosją lub stać się dla niej casus belli. Groza tej sytuacji polega na tym, że pod wpływem przedstawicieli narodowości ukraińskiej, także wśród Poliniaków postępuje turanizacja zachowań społecznych. Wzrost nienawiści i agresji wobec ludzi o odmiennych poglądach, przejawy chamstwa i wulgarności stają się codziennością. Tolerowanie przez służby porządkowe chuligańskich wybryków prowadzi do zatarcia granicy pomiędzy dobrem a złem, która w kulturze polskiej zawsze wyznaczała granice człowieczeństwa.
Warto też zwrócić uwagę na to, że NWO coraz wyraźniej przegrywa najważniejszy konflikt świata – czyli wojnę o pieniądz. Pogłębiająca się inflacja i ukrywany przed opinią publiczną poziom amerykańskiego zadłużenia – spowodowany bezprecedensowym dodrukiem dolara, nieuchronnie prowadzi związany z zachodem świat do poważnego kryzysu finansowego. Nieskuteczne sankcje zachodu wobec Rosji, odejście od hegemonii dolara i załamanie finansów UkroPolin. Bardzo szybko może okazać się, że nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy. A jeśli podział środków socjalnych będzie prowadzony po linii narodowościowej, to efekt jest bardzo łatwy do przewidzenia… przesiedleńcy, którzy raz posmakowali darmowych świadczeń socjalnych, tak łatwo z nich nie zrezygnują… a ponieważ ich turańskie i roszczeniowe postawy wspierane są przez elementy sakralnej ideologii banderowskiej (odpowiednik żydowskiego talmudyzmu), przy jednoczesnym braku roztropności, a nawet instynktu samozachowawczego wśród Poliniaków, to nietrudno przewidzieć, że również my – Polacy, możemy zostać uwikłani w coś podobnego do wojny domowej w byłej Jugosławii, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, a Poliniacy w porę zorientują się w tym, co obecny Zarząd Generalny UkroPolin planuje im zafundować.


1 Polska Szkoła Cybernetyki.

2 Norma społeczna – zbiór.

3 Model jest zawsze tylko pewnym przybliżeniem zagadnienia, a jego rozwiązanie zależy od dokładności obliczeń i może się zmieniać w zależności od ilości dodawanych z biegiem czasu współczynników obliczeniowych.

4 Jest to wtedy system autonomiczny, a obiekt zarządzający społeczeństwem nazywany jest homeostatem.

5 Talmud udziela gojom – czyli nie żydom, praw zbliżonych do tych jakie przysługują zwierzętom, co prowadzi bezpośrednio podział na nadludzi (żydów) oraz podludzi (gojów).

6 Artykuł pt. „Sprawa Kestnera – Strzały w alei Emanuela” został napisany w roku 1968 przez wybitnego polskiego narodowca i publicystę Ryszarda Gontarza. W wersji elektronicznej jest on dostępny pod poniższym linkiem: https://piewca.pl/2018/04/26/sprawa-kestnera-strzaly-w-alei-emanuela/

7 J.Kossecki, Cywilizacja chińska – genialny wykład Doc. Kosseckiego i patrz opis, kanał NAI Warszawa https://www.youtube.com/watch?v=vi4dVvyvgrw

8 https://t.me/k8dplus/364 „Sami Amerykanie przyznają, że stracili kontrolę nad wpływem na rosyjskiego rubla i że rolę najważniejszej instytucji na świecie będzie wkrótce odgrywało BRICS”.

9 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

10 https://legaartis.pl/blog/2022/04/04/mswia-wyjasnia-ze-uchodzcy-sa-wysiedlencami-z-ukrainy/.

11 UkroPolin, to nieformalna nazwa formalnego tworu o nazwie III RP, przejawiająca się uprzywilejowaną pozycją grup syjonistycznych i ukraińskich w wieloetnicznym społeczeństwie na Ziemiach Polskich.

12 Naród to związek oparty na etyce i dobrowolności, który może funkcjonować bez własnego państwa, ale nawet wtedy dąży do jego posiadania i co ważne, potrafi samodzielnie w takim państwie spełniać wszystkie funkcje społeczne. Zobacz: J. Kossecki, Naukowe podstawy Nacjokratyzmu, NAI, Warszawa 2015, s. 28-30.

13 „Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie” – powiedział Rabin Josef Owadia podczas wystąpienia w synagodze w 2010 roku, https://www.rp.pl/swiat/art14931391-rabin-goje-zyja-po-to-by-sluzyc-zydom.

14 Narodowość to związek społeczny związany wspólnotą etnograficzną, który może podlegać różnym władcom oraz nie dąży do zmiany tego stanu rzeczy lub nie potrafi samodzielne wytworzyć w swoim państwie wszystkich funkcji społecznych. Zobacz: J. Kossecki, Naukowe podstawy…, op. cit., s. 28-30.

15 Rusini nazywają się obecnie po rusku Ukraińcami. Nam nic do tego; ale też im nic do tego, że po polsku nazywają się Rusinami, bo tak ich zowiemy od tysiąca lat. Zobacz: F.Koneczny, Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, rozprawa z 1941 roku, s. 106, dostępna pod linkiem: https://wpolonia2polska.files.wordpress.com/2018/02/koneczny-feliks-cywilizacja-c582acic584ska.pdf

16 https://www.sport.pl/siatkowka/7,64948,28372443,transparent-doprowadzil-smarzek-do-lez-gdy-weszla-na-boisko.html.

17 https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/1005192/menadzer-tlumaczy-wybor-rybusa-uzyl-szokujacego-porownania

18 https://sport.interia.pl/pilka-nozna/news-zaskakujaca-propozycja-z-ukrainy-mieszana-liga-polsko-ukrain,nId,6107348

19 Atak na ambasadora Rosji w Polsce podczas ceremonii złożenia wieńca na cmentarzu pamięci żołnierzy radzieckich w Warszawie, rp.pl. https://www.rp.pl/dyplomacja/art36254731-zacharowa-o-incydencie-w-warszawie-milosnicy-neonazizmu-odslonili-twarze.

Tomasz Banyś

Instytut Cybernetycznych Analiz Strategicznych

www.instytut-icas.pl

Nie ma cywilizacji złych lub dobrych, są jedynie odpowiednie dla danych społeczeństw lub im wrogie.


Dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Liczymy na wsparcie informacyjne: Państwa komentarze i polemikę z naszymi tekstami oraz nadsyłanie własnych artykułów. Można nas również wpierać materialnie.

Dane do przelewów:
Instytut Badawczy Pro Vita Bona
BGŻ BNP PARIBAS, Warszawa
Nr konta: 79160014621841495000000001

Dane do przelewów zagranicznych:
PL79160014621841495000000001
SWIFT: PPABPLPK

Jedna odpowiedź

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *